Fashion

Tashi Apparel

Tashi Apparel

3189 Yonge St.

Toronto,Ontario

M4N 2K9

Phone: 416-932-6888

Email: khin@tashi.ca

Website: www.tashi.ca